Bilimsel Çalışmalar

 

20151016_113417    IMG-20150621-WA0050

       KOMPLEKS MOTOR HAREKET EĞİTİMİNİN SPORCULARDAKİ NÖRONEL AKTİVASYONLARA ETKİSİ VE BU AKTİVASYONLARIN NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

ÖZET

Beyin bölgelerindeki elektriksel aktivasyonların birbirleri ile olan nedensel ilişkisini anlamak adına son dönemlerde pek çok çalışma yürütülmekte; daha detaylı ve doğru bilgilerin elde edilebileceği yeni yöntemler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu bağlantısallık çalışmalarında, iki ve daha fazla elektrottaki aktivasyonun zamansal olarak nereden başlayıp, hangi yönde ilerlediği ve gücü tespit edilmeye çalışılmaktadır. Bununla birlikte, literatürde bu bağlamda yapılan çalışmalar hem yöntem hem de elde edilen bulgular çerçevesinde henüz yeterli değildir. Bugüne kadar, yapılan çalışmalarda, kişilerden gözler açık ve kapalı, dinlenme durumunda veya uyurken EEG kaydı alınmış ve elde edilen aktivasyon verileri koherans ölçümleri ile analiz edilerek aralarındaki nedensel ilişki bulunmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada da benzer bir yöntem uygulanmış ve kompleks motor hareket eğitimine tabi tutulan deney gurubu ile kontrol grubunun beyin aktivasyonları gözler açık ve kapalı koşullarında EEG ile kaydedilerek elde aralarındaki bağlantısallık incelenmiştir. Ayrıca, kayıtlar eğitim öncesi ve sonrasında ön test ve son test olarak alınmış ve iki testten elde edilen veriler birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda deney gurubundaki bireylerin ön test ve son testte oluşan beyin aktivasyonları arasında fark görülmüştür.

FitBeyin Antrenman Programı

1 ay haftada 3 gün 40 dakika toplam 12 antrenman FitBeyin (Patent no: 2014-89109) antrenmanları uygulanmıştır. Antrenmanlarda renkli yumuşak toplar, renkli ipler, renkli bezler, tenis topları, futbol topları ve renkli kartlarla eğlenceli eğitimler olacak şekilde dizayn edilmiştir. FitBeyin antrenman içeriği baskı altındayken hızlı algılama, çabuk düşünme, hızlı karar verme ve doğru uygulama imkanı sağlamak amacındadır. Karmaşık hareketlerle beynin bir bütün olarak kullanılmasına olanak sağlaması sinir kas bağlantısının hızlanmasına ve reaksiyon süratinin hızlanmasını hedeflemektedir. Antrenman alanları, şu şekilde hazırlanmıştır:

– Birey dış dünyadan gelen uyaranlara karşı hazır olmayı ve en uygun biçimde tepki gösterebilmeyi öğrenerek yapma.

– Birbirinden farklı en az iki hareketi birleştirerek yapma.

– Vücudun bir bölümü ile durmaksızın hareket yaparken, diğer bölümü ile başka bir hareket yapma.

– Bir hareketten başka bir harekete hızlı bir şekilde geçiş.

SONUÇLAR

Deney Gurubu Göz Açık Koşulu

En yüksek aktivasyonların görüldüğü alanların frontal, oksipital ve paryetal alanlar olduğu ve frontal alandaki aktivasyonun, diğer elektrotlardaki aktivasyonların üreticisi olduğu tespit edilmiştir. Ön ve son testlerdeki elektrotlarda meydana gelen aktivasyonlar karşılaştırıldığında ise özellikle, son test sırasında oluşan aktivasyon gücü, ön testteki aktivasyon gücüne oranla görece daha fazladır.

dterr

Gözler Açık, Ön Test                       Gözler Açık,Son Alfa
Alfa Bandı Aktivasyonları                 Bandı Aktivasyonları

52242544

Gözler Açık, Ön Test Test              Gözler Açık, Son Delta
Delta Bandı Aktivasyonları              Bandı Aktivasyonları

533622

Gözler Açık, Ön Test Teta            Gözler Açık,Son Test
Bandı Aktivasyonları                    Teta Bandı Aktivasyonları

Deney Gurubu Göz Kapalı Koşulu

Ön ve son testlerdeki elektrot aktivasyonları karşılaştırıldığında ise elde edilen veriler arasında aktivasyon bölgeleri, gücü ve yönü açısından herhangi bir farka rastlanılmamıştır.

       erdrrfff

Gözler Kapalı,Ön Test Delta          Gözler Kapalı,Son Test
Bandı Aktivasyonları                     Delta Bandı Aktivasyonları

Resim1

Gözler Kapalı,Ön Test Teta        Gözler Kapalı, Son Test
Bandı Aktivasyonları                  Teta Bandı Aktivasyonları

             

20151014_124908

       KOMPLEKS MOTOR HAREKET EĞİTİMİNİN FUTBOLCULARIN UZUN SÜRELİ DİKKAT PERORMANSINA ETKİSİNE YÖNELİK OLAYA İLİŞKİN BEYİN POTANSİYELLERİ

ÖZET

Bir dizi hareket egzersizinden oluşan, kompleks motor hareket eğitimleri kişilerin bilişsel süreçlerdeki performansları üzerinde pozitif etkiye sahiptir. Bu etkiyi incelemek amacıyla, yapılan çalışmada futbolculara bir dizi antrenman yaptırılmış ve hareket eğitimleri verilmiştir. Yapılan 1 aylık eğitim sonrasında futbolcuların dikkat ve inhibisyon becerileri, hem eğitim alan deney gurubunda hem de kontrol gurubunda yap/yapma görevi ile ön test ve son test olarak ölçülmüştür. Ölçümler sırasında, yap/yapma göreviyle eş zamanlı olarak EEG kaydı da alınmış ve elde edilen veriler hem davranışsal hem de fizyolojik olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, hareket eğitimi alan futbolcuların uzun süreli dikkat ve inhibisyon becerilerinin, kontrol gurubuna oranla anlamlı derecede arttığını göstermiştir. Bu durum, kompleks motor hareket eğitimlerinin bilişsel süreçler üzerinde geliştirici etkisi olduğunu ortaya koymakta ve literatürle uyum göstermektedir.

FitBeyin Antrenman Programı

1 ay haftada 3 gün 40 dakika toplam 12 antrenman FitBeyin (Patent no: 2014-89109) antrenmanları uygulanmıştır.

Uyarıcılar

Katılımcılara siyah ekran üzerinde beyaz ile yazılmış “O” ve “X” harfleri rastgele olacak şekilde gösterilmiştir. Harfler ekranda birer birer ve art arda gösterilecektir. Katılımcılardan gördükleri “X” harfleri için farenin sol tuşuna basmaları istenirken, “O” gördükleri zaman ise herhangi bir tuşa basmamaları istenmiştir. “X” ve “O” harfleri ekranda çok kısa bir süre kalacağı için kişilerden tüm dikkatlerini ekrana vermeleri ve olabildiğince hızlı bir şekilde cevap vermeleri istenmiştir.

Sonuçlar

Cz elektrot verisinden yola çıkılarak, deney grubundan elde edilen sonuçlara göre, Yap görevinde ilk ve son ölçümlerde gözlemlenen P-300 genliği ve latansı benzerlik göstermektedir. Buna karşın, Yapma ödevinde ilk ve son ölçümler arasında genlik farkı izlenmiştir. Son ölçümlerde elde edilen genlik değerleri, ilk ölçüm P-300 genlik değerlerinden yüksek olarak belirmiştir (Şekil 1).

 

Resim1

Şekil 1. Deney Grubuna ait Yap ve Yapma ödevlerinin ön ve son testteki Cz elektrotundaki Olaya İlişkin potansiyel serileri.

Yapma görevinde deney grubundan elde edilen verilerde taşıma etkisinden dolayı son testte görülen P300 zirvesi ön teste ve yap görevine göre daha yüksektir. Bu durum yapma uyarıcısına verilen dikkatle ve ikinci deneydeki öğrenme etkisine bağlı olabilir.Kontrol grubunda Yapma ödevine karşılık verilen yanıtlarda, P300 tepesinin uyaran sonrası 400. msaniyede yer aldığı yap ödevine karşılık üretilen yanıtın tepe noktası ise ön test sonuçlarında 450. msaniyede oluştuğu görülmektedir. Yap ödevinin son test ölçümlerinde ise genlikte düşme ve latansda büyüme izlenmektedir (Şekil 2).

Resim2

Şekil 2. Kontrol Grubuna ait Yap ve Yapma ödevlerinin ön ve son testteki Cz elektrotundaki Olaya İlişkin potansiyel serileri.

Ön test ve son testlerde yapma görevine ait olaya ilişkin potansiyeller incelendiğinde bireylerin tepkilerinin öğrenme etkisi ile beraber daha kolaylaştığı ve zirvelere ait genliğin yükseldiği görülmüştür.

Tartışma

Elde edilen bulgular, hem deney hem de kontrol gurubunda, son testte öğrenmenin gerçekleştiğimi göstermektedir. Bununla birlikte, yapma görevinde bireylerin P300 genliklerindeki artış, eğitimin, bireylerin koordinasyon ve dikkat süreçlerini geliştirerek, onların verilen uyarıcıyı inceleme becerileri üzerinde etkili olduğunu düşündürmektedir.

 

       AKADEMİ LİGİ FUTBOLCULARINDA KOMPLEKS MOTOR HAREKETLERİN DİKKAT VE REAKSİYON SÜRESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ÖZET

Bir dizi hareket egzersizinden oluşan, kompleks motor hareket eğitimleri kişilerin bilişsel süreçlerdeki performansları üzerinde pozitif etkiye sahiptir. Bu etkiyi incelemek amacıyla, yapılan çalışmada futbolculara FİTBEYİN antrenmanı ve hareket eğitimleri verilmiştir. Yapılan 3 aylık eğitim sonrasında futbolcuların dikkat ve reaksiyon becerileri, hem eğitim alan deney gurubunda hem de kontrol gurubunda ‘T’ testi görevi ile ön test ve son test olarak ölçülmüştür. Ölçümler sırasında, elde edilen veriler hem davranışsal hem de fizyolojik olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, hareket eğitimi alan futbolcuların dikkat ve reaksiyon becerilerinin, kontrol gurubuna oranla anlamlı derecede arttığını göstermiştir. Bu durum, kompleks motor hareket eğitimlerinin bilişsel süreçler üzerinde geliştirici etkisi olduğunu ortaya koymakta ve literatürle uyum göstermektedir.

FitBeyin Antrenman Programı

3 ay haftada 1 gün 40 dakika toplam 12 antrenman FitBeyin (Patent no: 2014-89109) antrenmanları uygulanmıştır.

SONUÇLAR

Akademi liginde oynayan 1998-1997-2000-2001 doğumlu sporcular üzerinde yapılan çalışmada, 1998 doğumlu sporcular kendi futbol antrenmanlarına devam etmiştir. 1997-2000-2001 doğumlu sporcularda ise futbol antrenmanlarının yanı sıra FİTBEYİN antrenmanları yapılmıştır. Yapılan çalışmada kontrol grubunda yüzde 5 lik bir gelişme olmuştur, antrenman yaptırdığımız denek grubunda yüzde 20 lik bir gelişme olmuştur.

Resim1
Sporcuların Ekranda Gördüğü Uyarıcılara Verdiği Doğru Cevap Süre Ortalaması

 

Resim2
Sporcuların Ekranda Gördüğü Uyarıcılara Verdiği Doğru Cevap Ortalamaları

 

Tartışma

Elde edilen bulgular, hem deney hem de kontrol gurubunda, son testte dikkat ve reaksiyon geliştiği göstermektedir. Bununla birlikte, bireylerin reaksiyon  ve dikkat süreçlerini geliştirerek, onların verilen uyarıcıyı inceleme becerileri üzerinde etkili olduğunu düşündürmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir